O Nas

Nagle Zmiana

 

NAGLE ZMIANA jest projektem realizowanym przez Fundację NAGLE SAMI, w ramach którego wspieramy organizacje przechodzące przez kryzysy związane ze śmiercią pracownika oraz rozwijamy miękkie kompetencje pracowników i liderów. Wyróżnia nas uważność i wrażliwość, głębokie spojrzenie na człowieka w jego sytuacji. 

 

Wysokiej jakości szkolenia „szyte na miarę”

Szkolenia, które oferujemy, dotyczą m.in.: efektywności osobistej, podejmowania decyzji w warunkach ograniczonego dostępu do informacji, poszukiwania kreatywnych rozwiązań problemów klientów, kierowania pracą w stresujących okolicznościach, wspierania rozwoju pracowników czy budowania dobrze współpracujących zespołów. Poruszane przez nas kwestie stanowią odzwierciedlenie wyzwań stojących obecnie przed pracownikami i kadrą menedżerską. Podczas szkoleń koncentrujemy się na tym, na czym znamy się najlepiej – na człowieku w dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy, w którym jednym ze stałych elementów jest nieustanna zmiana.

Naszą domenę stanowią szkolenia zamknięte, dedykowane określonemu klientowi. Traktujemy je jako proces, nie punktowe działanie.

Szczególną wagę przywiązujemy do dogłębnej analizy potrzeb i oczekiwań klienta, umożliwiającej dostosowanie programu do specyfiki danej organizacji. Dzięki temu zapewniamy wysoką jakość szkoleń „szytych na miarę”. Jesteśmy elastyczni. Potrafimy słuchać.

Wiedzę o człowieku i wyjątkowe doświadczenie wypracowane w ramach pięciu lat działalności Fundacji przenosimy na grunt biznesowy. W świadomy, przemyślany sposób korzystamy z cenionego w świecie know-how i naszych autorskich rozwiązań. Współpracujemy z doświadczonymi trenerami i ekspertami z różnych dziedzin.

Zrozumienie, akceptacja i zaangażowanie uczestników w proces zmian

Zdajemy sobie sprawę, że uczestnicy szkoleń to często osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym. Przed nimi i przed sobą stawiamy ambitne zadanie – trwałą, oczekiwaną zmianę kompetencji miękkich pracowników i/lub liderów.

Uważamy, że warto działać nieszablonowo. Nacisk kładziemy na pracę „tu i teraz”, wchodząc głęboko w obszary priorytetowe dla klienta. Rozwijamy praktyczne umiejętności, kształtujemy postawy. Inspirujemy i motywujemy do działania. Towarzyszymy uczestnikom i wspieramy ich w zmianie, która często budzi naturalny opór. Pracujemy nad jej właściwym zrozumieniem, akceptacją i zaangażowaniem kluczowych pracowników i/lub liderów w proces zmiany.  

Wsparcie organizacji w związku ze śmiercią pracownika

Unikatową część naszej oferty stanowi wsparcie organizacji w związku ze śmiercią współpracownika / osoby bliskiej współpracownika. Naszym zdaniem, kształtowanie standardów działania specjalistów HR i managerów w tym obszarze stanowi ważny aspekt budowania kultury organizacji. Szczególną wagę przywiązujemy do kompleksowości świadczonego wsparcia. Bazujemy na wiedzy i wyjątkowym doświadczeniu osób współpracujących z Fundacją, w tym m.in. psychologów, psychoterapeutów, trenerów, prawników.

W ramach oferty proponujemy:

Rezultatem szkolenia są m.in. wypracowane wspólnie procedury i standardy działania HR. Obejmują one zarówno aspekty prawne i organizacyjne, jak również komunikację zewnętrzną i wewnętrzną oraz wsparcie pracowników i rodziny zmarłego. 

Celem interwencji jest wsparcie zespołu w sytuacji kryzysowej dla organizacji.

Istnieje możliwość kontynuowania współpracy w ramach indywidualnego wsparcia doradczego.

Realna zmiana na poziomie osobistym, zespołowym i całej organizacji

Wierzymy, że odpowiednia inwestycja w kadry owocuje realną zmianą – zarówno w wymiarze osobistym, zespołowym, jak i całej organizacji.

Kolejne unikatowe szkolenie, które proponujemy — kontakt z klientem w żałobie —  skierowane jest przede wszystkim do organizacji, w których kontakt z osobami w żałobie stanowi część codziennej pracy. Mamy tu na myśli m.in. banki czy urzędy, gdzie osoby po stracie bliskich dopełniają potrzebnych formalności. Często stanowi to duże wyzwanie i budzi napięcie zarówno wśród klientów, jak i pracowników. Konsekwencją niewłaściwej komunikacji bywają konflikty i nieporozumienia oraz pogorszenie relacji z klientem zawiedzionym jakością kontaktu w tym szczególnie trudnym dla Niego czasie. Naszym zadaniem jest „oswojenie” tematu żałoby, przełamanie bariery w kontakcie z klientem – tak, by lepiej rozumieć Jego reakcje i skuteczniej odpowiadać na Jego potrzeby, zachowując przy tym uważność na siebie.  

Pozostałe szkolenia, które oferujemy, można podzielić na dwie grupy:

  Podnoszenie indywidualnej efektywności

Ta grupa szkoleń odnosi się do poziomu jednostki. Służą one podnoszeniu indywidualnej efektywności pracowników oraz liderów. Cel główny realizowany jest poprzez cele szczegółowe, w tym:

W efekcie pracownicy i liderzy odczuwają większą satysfakcję z realizacji obowiązków zawodowych, są bardziej zmotywowani i zaangażowani w swoją pracę, lojalni, otwarci na siebie nawzajem, na nowe doświadczenia i własny rozwój, silniej identyfikują i utożsamiają się z organizacją. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w jakości realizowanych przez nich zadań.

  Profesjonalizacja kierowania i współpracy w zespole

Szkolenia dotyczące profesjonalizacji kierowania i współpracy w zespole, w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta, realizujemy zarówno w gronie samych liderów, jak i liderów oraz członków ich zespołów. Cele, jakie stawiamy sobie oraz uczestnikom, obejmują m.in.:

Szkolenia owocują m.in. otwartą komunikacją, lepszą współpracą w zespołach, zrównoważonym rozwojem pracowników, skutecznym, bezpiecznym przechodzeniem przez zmiany. 

Działania odnoszące się do jednostek i zespołów kształtują to, co dzieje się na poziomie organizacji jako całości. Naszym zdaniem, wskazane powyżej wysokiej  jakości szkolenia dotyczące osobistej efektywności oraz kierowania i współpracy w zespole, jak również kompleksowe wsparcie organizacji w sytuacji kryzysu, umacniają przewagę konkurencyjną firmy. Jest to szczególnie istotne w przypadku organizacji, które swoją konkurencyjność opierają na kapitale ludzkim.  

Realizując nasze szkolenia wspieracie Państwo statutową działalność Fundacji NAGLE SAMI.

Fundacja oferuje różnorodne formy pomocy dla osób po stracie bliskich, w tym m.in. konsultacje psychologiczne, terapię krótkoterminową, grupy wsparcia działające w wielu miastach Polski, telefon wsparcia, zajęcia relaksacyjne, konsultacje prawne. 

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem szkoleń zamkniętych organizowanych przez Fundację „Nagle Sami”.